Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audioclips en software is eigendom van ‘M&M’. Onder M&M wordt MIM Mens en Maatwerk B.V. verstaan, handelend onder de naam “Mens en Maatwerk” en aan deze onderneming gelieerde ondernemingen.
M&M is gevestigd en kantoorhoudende te 3043 JD Rotterdam aan de Ludolf de Jonghstraat 41-M.

Onder ‘site’ worden alle websites van M&M verstaan, waaronder www.mens-maatwerk.nl.
De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is rechtstreeks of via licentiegevers auteursrechtelijk beschermd onder Nederlandse en internationale (copyright) wetgeving. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van M&M.